Skip to content

Welke soorten grond zijn er in Nederland?

Nederland is een land dat bekend staat om zijn gevarieerde landschap en vruchtbare grond. Er zijn verschillende soorten grond te vinden, elk met hun eigen kenmerken en toepassingen. Hieronder bespreken we de belangrijkste soorten grond in Nederland.


1. Landbouwgrond

Landbouwgrond is de meest voorkomende grondsoort in Nederland. Dit type grond wordt gebruikt voor de landbouw en veeteelt. De grond is rijk aan voedingsstoffen en is geschikt voor het verbouwen van verschillende gewassen, zoals tarwe, maïs, aardappelen en groenten. Landbouwgrond is te vinden in het hele land, maar vooral in de polders en het rivierengebied. Deze grondsoort staat ook wel bekend als agrarische- of cultuurgrond. Landbouwgrond is vrij verhandelbaar. Grote percelen kunnen worden opgesplitst in kleinere delen en soms is het mogelijk om landbouwgrond te verpachten. In dit artikel leest u meer over agrarische grond.


2. Bouwgrond

Bouwgrond is grond die wordt gebruikt voor het bouwen van huizen, kantoren, fabrieken en andere gebouwen. In Nederland is bouwgrond schaars en duur.
Het bestemmingsplan maakt onderscheid in verschillende soorten bouwgrond. En dit zijn de belangrijkste vormen.

Wonen

Het grootste deel van de bouwgrond wordt gebruikt voor woningbouw vanwege de grote behoefte aan nieuwe woningen. Voor bouwgrond kunnen er verschillende regels gelden, bijvoorbeeld over het aantal woningen dat gebouwd mag worden, de maximale bouwhoogte en de parkeernorm.

Bedrijventerrein

Deze bestemming is bedoeld voor gronden waarop bedrijven zich kunnen vestigen. Binnen deze bestemming zijn er verschillende typen bedrijven die zich kunnen vestigen, zoals productiebedrijven, groothandel, maar ook kantoren. Er gelden regels over bijvoorbeeld de maximale bouwhoogte en de geluidsbelasting op de omgeving.

Detailhandel

Grond met deze bestemming is bedoeld als gebied waarin winkels zich kunnen vestigen. Hierbij gelden aanvullende regels over bijvoorbeeld de maximale verkoopoppervlakte, openingstijden enzovoort.


3. Natuurgrond

Natuurgrond is grond die niet wordt gebruikt voor landbouw of bebouwing, maar die in zijn natuurlijke staat wordt behouden. Deze grondsoort is belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit en de bescherming van planten en dieren. Vanuit natuurbeheer onderscheiden we in Nederland zelfs 17 verschillende typen grondsoorten. Daaronder vallen diverse soorten bossengronden, graslanden maar ook water. Het volledige overzicht is hier te vinden. 

Bosgronden

Bosgrond is grond die bedekt is met bomen en struiken. Nederland heeft relatief weinig bosgrond, ongeveer 10% van het land is bedekt met bos. Toch is het belangrijk om deze grondsoort te behouden, omdat bosgrond zorgt voor een gezond leefmilieu en biodiversiteit. Er valt onder andere onderscheid te maken tussen productiebossen en cultuurhistorische bossen.

Graslanden

Graslanden bestaat uit gronden die in het verleden als landbouwgrond zijn gebruikt. Deze grond is vaak intensief bewerkt en van grote waarde voor natuurbeheer. Het bodemtype bepaalt het soort grasland, waarbij de hoeveelheid water een belangrijke rol speelt. Zo zijn ‘vogelgraslanden’ vaak gebieden met een hoge grondwaterstand.

Water

Ook alle water wordt in Nederland als aparte grondsoort gezien. Vanuit de Ruimtelijke ordening gelden er afspraken over het beheer en gebruik ervan. Zo kent het bestemmingsplan kent de bestemming ‘water’. Deze bestemming is bedoeld voor gronden die bestemd zijn als water, zoals sloten, kanalen en plassen.


In Nederland is er een grote verscheidenheid aan grondsoorten te vinden, elk met hun eigen kenmerken en toepassingen. Voor grond die actief wordt gebruikt in het economisch verkeer of voor bewoning, gelden strenge regels. En dit geldt ook voor de verschillende natuurgronden. Het is belangrijk om deze grondsoorten te behouden en op een duurzame manier te gebruiken, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven profiteren van de vruchtbare Nederlandse bodem.

Wie de grond heeft,

heeft de macht.

Bekijk ook deze artikelen

Vraag nu uw informatiebrochure aan.

Via Milanium investeert u in strategisch gelegen grond. U anticipeert op het gigantische woningtekort in Nederland.

milanium logo

* Uw contact gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel contact betreffende aanbiedingen van Milanium.

Voor meer informatie zie het Privacybeleid